top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů

Firma D1 nonstop trailer servis s.r.o., která je provozovatelem tohoto webu, zpracovává a využívá Vaše osobní údaje v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon čís. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

D1 nonstop trailer servis s.r.o.

Ringhofferova 115/1, 15521, Třebonice (Praha – Zličín)
IČ:24254525

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících a jiných obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a poskytováním našich služeb. V drtivé většině případů  se jedná o základní a osobní kontaktní údaje typu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail. Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme komunikovat, a tedy zajistit plnění našich služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy či poptávky z Vaší strany.

Právní předpisy a legislativa ČR nám taktéž v určitých případech dávají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví.

V případě, že jste náš potenciální zákazník a kontaktoval jste nás na webových stránkách, zpracováváme Vaše osobní údaje k vyřízení Vaší žádosti na základě souhlasu se zpracováním.

 

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

 

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

 

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu firmy.

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. účetnictví) a orgány státní moci. Vaše osobní údaje můžeme či musíme poskytnout těmto organizacím v minimálním rozsahu například při:

  • vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, zároveň mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.

  • správě našich informačních systémů a aplikací.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

bottom of page